گروه خبري : اخبار و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1398/07/22 - 09:04
كد :31

طرح پاکسازی محیط زیست (پورکان-جاده چالوس)

پرسنل این شرکت در دو نوبت صبح و عصر  نسبت به پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت این منطقه اقدام نموده است.
این شرکت همواره خود را نسبت به محیط زیست مسئول دانسته و سعی در حفاظت از محیط زیست از آلودگی های صنعتی و زباله های رها شده در طبیعت داشته است.

.

آلودگی محیط‌ زیست برابر است با مرگ تدریجی کره زمین