• خمیرهای پیگمنتی پایه آبی

              - لیا پیست های سری LE-600