لياشيد هاي سري  SK– 1400                             برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري

اين محصولات لاك اسپريهاي پايه PVC مي باشندكه جهت اعمال برروي سطوح PVC نرم طراحي گرديده اند.

 
موارداستفاده

بااعمال اين پوششها به روش غوطه وري يا پاشش بر روي سطوح PVC نرم مي توان فام هاي متنوع براق ومات تهيه نمود.

 
مشخصات فني

(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
1- شيدسنجي: برروي شيشه فلوت بوسله فيلم اپليكاتور 50 ميكرون فيلم تهيه شده درمقايسه مرجع شيدسنجي مي گردد.

2-نحوه اسپری و زمان خشک شدن: با اسپری کردن محصولات فوق بر روی قطعه PVC، چگونگی اسپری و زمان خشک شدن آنها نسبت به نمونه مرجع اندازه گیری می شود.

 
 اطلاعات تكميلي

با توجه به ساختارو ويسكـوزيته ايـن محصـولات، تـوصيه مـي گـردد قبل از مصـرف با استفاده از تينـرهاي سـري  SH-703 شركت بسپار و به نسبت تقريبي 1 به 1 رقيق گردند.
پوشش هاي مزبور دركليه فام هاي پايه و تركيبي قابل عرضه مي باشند.
فيلم هاي حاصل از پوشش هاي مزبور شفاف مي باشندوتوصيه مي گردد، جهت داشتن پوشش مناسب از سري محصولات SS-2700 و یاSK-2400 استفاده گردد.


 شرايط نگهداري

اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

 
ايمني صنعتي   

باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.


نسخه pdf

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.