لياپيست هاي سری ST/SL- 600                           برگه اطلاعات فني، ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه پلاستي سايزري با ماکزیمم درصد پیگمنت و پوشش بسیاربالا مي باشند.
پيگمنت هاي آلي ومعدني درپلاستي سايرزهاي مناسب به گونه اي دسپرس(پخش) شده اند كه جهت مصرف درصنايع پلي اورتان قابل استفاده باشند.
 
موارد استفاده
اين محصولات براي رنگي نمودن سيستم هاي يورتاني بويژه درفرايند توليد زیره کفش طراحي شده اند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
ويسكوزيته  ASTM D 1200)فورد كاپml 100، نازل5) ثانيه *40 -13

بازه گسترده ویسکوزیته محصولات فوق ،به دلیل استفاده از تنوع گسترده پیگمنتها در محصولات مزبور می باشد.
لازم به ذکر است شيد سنجي خمـيررنـگ هـاي تـركيبي در قطعات پـلي يورتان تهيه شـده در آزمــايشگاه تست شـده و در مقايسه با رنگ مـرجـع‌ شيد سنجي مي گردند.

        
اطلاعات تكميلي
اين محصولات دررنگهاي متنوع و بنا به درخواست مشتري قابل عرضه مي باشند. Color matching
بـا تـوجـه به دو جـزئي بـودن سيستمهـاي تـزريق پـلي يـورتان كه شامل پلي ال و ايزوسيانات مــي باشنـد، خميـررنگ هاي مــزبـور بـــايستي به پلـي ال اضـافـه گـردند.
توصيه مي گردد خمير رنگهاي فوق قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.

شرايط نگهداري  
اين محصولات به مدت 1 سال در دماي زير50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها ،از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.

 
ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.