لیاپوش هاي سريSS/SX– 2800                برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات پوششهاي هوا خشك جهت اعمال بر روي سطوح پلي اورتان الاستومر مي باشند.
 
موارد استفاده
با اعمال اين پوششها به روش پاشش، برروي سطوح پلي اورتان مي توان فام هاي (پوشش دار) گوناگـون مات وبـراق با استفاده از محصولات مزبور تهيه نمود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي: اسپزي برروي زيره پلي اورتان ومقايسه شيدبانمونه مرجع.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

 
 نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.