لياشيد هاي سري SS-1600              برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات    

مشخصات ساختاري
اين محصولات لاك اسپريهاي هواخشكمي باشند كه جهت اعمال برروي سطوح PU  الاستومر طراحي گرديده اند.

موارداستفاده
بااعمال اين پوششها به روش غوطه وري يا پاشش بر روي سطوحPU  الاستومرمي توان فام هاي متنوع براق ومات تهيه نمود.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
1-گرانروي ASTM D 1200) فورد كاپml100، نازل4) ثانيه 5±15

 
شيدسنجي:اسپري برروي زيره PU ومقايسه شيد با نمونه مرجع.

اطلاعات تكميلي
پوشش هاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
فيلم هاي حاصل از پوشش هاي مزبور شفاف مي باشندوتوصيه مي گرددجهت داشتن پوشش مناسب از سري محصولات2800 SS/SX/SZ استفاده گردد.

شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

ايمني صنعتي    
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.