لياپوش هاي سري SO-2400               برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات      

مشخصات ساختاري

ايـن سـري محصـولات پـوششهـايـي مـي باشنـد كه جهـت اعمـال بــر روي سطـوح  PVC  نـرم طـراحـي گـرديده اند.
(نام تجاري محصولات مزبور اصطلاحأ Brush off  PVCمي باشد.)


موارد استفاده  

ايـن پوششها به عنـوان پـوشش اول و به روش پـاشش بـرروي سطـوح  PVCاعمال مي گردندوسپس پوشش دومي از سري محصولات  SJ-2400نيز به روش پاشش،برروي پوشش اول اعمال گرديده و در نهايت نيز پس از اعمال بُـرس بـرروي سطـح مورد نظر، مي توان فام مطلوب را ايجادنمود.
عمده مصرف محصولات مزبور بر روي سطوح زيره هاي كفشPVC مي باشد.

 
مشخصات فني

(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
1  -شيدسنجي: برروي شيشه فلوت بوسله فيلم اپليكاتور 50 ميكرون فيلم تهيه شده درمقايسه مرجع شيدسنجي مي گردد.
2- نحوه اسپری و زمان خشک شدن : با اسپری کردن محصولات فوق بر روی زیره هایPVC، چگونگی اسپری و زمان خشک شدن آنها نسبت به نمونه مرجع اندازه گیری می شود.

 
اطلاعات تكميلي

پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.

ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشد.


شرايط نگهداري

اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

 
ايمني صنعتي   

باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

 

pdf نسخه

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد