لياپوش هاي سريSK– 2400                            برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات ،پوششهاي پايه pvc مي باشند كه جهت اعمال برروي سطوح pvc نرم  طراحي گرديده اند.

موارداستفاده
با اعمـال اين پوششها به روش پـاشش وياغـوطه وري بـرروي سطـوحpvc   مـي تـوان فـام هـاي ( پـوشش دار) گـوناگـون تهيه نمود.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
گرانروي  ASTM D 1200فورد كاپ ml100، نازل4  ثانيه 40-20
شيدسنجي:برروي شيشه فلوت بوسله فيلم اپليكاتور 50 ميكرون فيلم تهيه شده درمقايسه مرجع شيدسنجي مي گردد.

اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
تفاوت سـري مـزبـور با سـري SK-1600 درنوع پوشش رنگي ايجاد گرديده برروي سطوحPVC  مي باشد ، بدين صورت كه فيلم حاصله از اين پوششها ،داراي قدرت پوشانندگي به مراتب بالاتري مي باشند.
با توجه به ويسكوزيته اين سري محصولات ، توصيه مي گردد استفاده از اين محصـولات پـس از امتـزاج تقـريبي  به نسبت 1 به 2 با تينرهاي سري SH-703صورت پذيرد.

شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند ، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.