لياپوش هاي سري  SJ-2400                   برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات  

مشخصات ساختاري
ايـن سـري محصـولات پـوششهـايـي مـي باشنـد كه جهـت اعمـال بــر روي سطـوح  PVC  نـرم طـرا حـي گـرديـده اند.
(نام تجاري محصولات مزبور اصطلاحأ  Brush off  PVC می باشد. )
 
مـوارد استـفاده  
اين پوششها معمولا به عنوان پوشش دوم و پس از اعمال پوشش ابتدايي كه ازسري محصولات SO-2400  وSB-2800 مي باشند، بـرروي سطـوح مـورد نظراسپـري مي گردند و در نهايت نيـز پـس از اعمـال برس بـرروي سطـوح مـورد نظـر، مـي تـوان فـام مطلوب را ايجاد نمود.
اين سري محصولات به تنهايي و بدون اعمال پوشش اول نيز قابل استفاده مي باشند.
عمده مصرف محصولات مزبور بر روي سطوح زيره هاي كفش  PVC  وPU   مي باشد.
 
مشخصات فنـي
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي: اسپري برروي زيره PVC و مقايسه شيد با نمونه مرجع و پس ازتاييد شيد و پوشش ، نمونه به وسيله برس مربوطه پوليش گردیده و بعداز تاييد نحوه پوليش شدن ، تاييد نهایی مي گردد.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند و نيـازي به رقيق نمودن آنها با تينر نمي باشد.
 
شرايـط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

 ايمنـي صنعتـي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند ، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.

 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.