لياپوش هاي سري SI– 2500                    برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات 

مشخصات ساختاري

ايـن محصـولات،  پـوششهـايـي مـي بـاشنـد كه جهـت اعمـال بـرروي سطـوح (High impact) ABSطـراحـي گـرديـده اند.
 
موارد استفاده
با اعمال اين سري محصولات به روش پاشش بر روي سطوح (High impact) ABS   مي توان فام هاي(پوشش دار)  گوناگـون مـات وبـراق تهيه نمـود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي: اسپري برروي پاشنه HIPSو مقايسه شيد با نمونه مرجع.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشد. وصرفا درصورت نياز مي توان ازحلالMEKاستفاده نمود.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.