صنعت کفش

خمیر رنگهای تزریق PU

دیپ ها و سایه های PVC

لاک های PU

لاک اسپری های ABS

لیالاک

لیالاک های سری SS-200
لیالاک های سری SK-200

اسپری های Brush off جهت اسپری های PVC و PU

لیام

اسپری های ترمیمی

لیاتین

لیاپیست مات

کوتینگ های UV

رها کننده های قالب