صنعت کفش

خمیر رنگهای تزریق PU

لیاپیست SL-679p (فاقد فتالات)

خمیر رنگهای تزریق UV

 

لاک اسپری های PU

دیپ ها و سایه های PVC

لاک اسپری های ABS

رها کننده های قالب سیلیکونی

اسپری های Brush off جهت زیره های PVC و PU

اسپری های ترمیمی

پوشش های رنگی داخل قالب (IMC)

AM-2802B

لیالاک

لیالاک های سری SS-200
لیالاک های سری SK-200

خمیرهای ترمیم رویه های چرم طبیعی کفش