صنعت کفش

خمیر رنگهای تزریق PU

دیپ ها و سایه های PVC

لاک اسپری های PU

لاک اسپری های ABS

رها کننده های قالب سیلیکونی

اسپری های Brush off جهت زیره های PVC و PU

اسپری های ترمیمی

پوشش های رنگی داخل قالب (IMC)

لیالاک

لیالاک های سری SS-200
لیالاک های سری SK-200

لیام

لیاتین

لیاپیست مات

کوتینگ های UV