• خمیر رنگهای چرم PVC

                                - لیا پیست های سری CH - 600