لیاپوش های سری SI-2500                      برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
ايـن محصـولات، پـوششهـايـي مـي بـاشنـد كه جهـت اعمـال بـرروي سطـوح (ABS High Impact (HIPS طـراحـي گـرديـده اند.
 
موارد استفاده
با اعمال اين سري محصولات به روش پاشش بر روي سطوح  (ABS High Impact (HIPS مي توان فام هاي گوناگـون مـات وبـراق تهيه نمـود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي:اسپري برروي پاشنه HIPSومقايسه شيدبانمونه مرجع.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به
رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشد. وصرفا درصورت نياز مي توان ازحلالMEKاستفاده نمود.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.