ليافزاهاي سري  LE-540                       برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات  

مشخصات ساختاري
اين محصولات، واكسهاي پارافيني پايه آب مي باشند.
 
موارداستفاده
اين واكسهـابه عنـوان نـرم كننده و پركننده فيلم، رنگهاي پـايه آب تشكيل گـرديده بـرروي سطـوح چـرم طبـيعـي به مخلـوط رنگ اضافـه مـي گـردنـد.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نـا م واحـد مقدار
PH (ASTM E70) ___ 5.9-5.8
 
تست حلاليت درآب: اين واكس درآب حل گرديده و فيلم حاصل از آن مي بايست كاملا يكنواخت باشد.
 
اطلااعات تكميلي
اين محصولات به تنهايي قابل استفاده نمي باشند و همانگونه كه ذكر گرديد، صرفا به عنوان نرم كننده در رنگهــاي پـايه آب مـورد مصرف درچرم طبيعي، قابل استفاده مي باشند.
توصيه مي گردد درفصول سرد سال از آب ولرم جهت رقيق نمودن اين محصولات استفاده گردد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
درصورت باز نمودن درب بشكه از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدرو از تماس مستقيم محصول با پوست بدن و چشم اجتناب گردد.
 
 نسخه pdf
 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.