ليالاك هاي سري SK – 240                                    برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخات ساختاري
اين محصولات ،لاكهاي پايه PVCمي باشندكه جهت ايجاد فيلم بيرنگ ،شفاف وبراق برروي سطوح PVCنرم طراحي گرديده اند.
 
موارداستفاده
بااعمال اين سري محصولات برروي سطوح PVC  نرم ،پوشش شفاف ويكنواختي از فيلم PVCحاصل مي گردد.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
1-گرانروي ASTM D 1200))فورد كاپml100، نازل5) ثانيه 15-40
 
 2-فيلم روي شيشه: بـرروي شيشه فلـوت بـوسيله فيلـم اپليكاتـور 50 ميكـرون فيلـم تهيه شـده ،و در نهایت فيلـم مـزبـورمی بایست  يكنواخت باشد.

اطلاعات تكميلي
با توجه به ساختارو ويسكـوزيته ايـن محصـولات، توصيه مي گـردد قبل از مصـرف با استفاده از تينرهاي سري 703-SH شركت بسپار و به نسبت تقريبي 1 به 2 رقيق گردند.
فيلم هاي براق حاصل از پوششهاي مزبور شفاف مي باشند.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.