نسخه pdf
اطلاعات فني موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود توصيه مي گردد مصــرف كننده سـازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نماید. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.