لیالاک SS-214                          برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات      

مشخات ساختاري
اين محصولات ،لاكهاي پايه PVCمي باشندكه جهت ايجاد فيلم بيرنگ ،شفاف وبراق برروي سطوح PVCنرم طراحي گرديده اند.
 
موارداستفاده
بااعمال اين سري محصولات برروي سطوح PVC  نرم ،پوشش شفاف ويكنواختي از فيلم PVCحاصل مي گردد.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
گرانروي ASTM D 1200))فورد كاپ100ml،
نازل:متغیر                              
ثانيه بسته به نوع محصول متغیر است
 
فيلم روي شيشه:بـرروي شيشه فلـوت بـوسيله فيلـم اپليكاتـور 50 ميكـرون فيلـم تهيه شـده ،وفيلم مـزبوربـايستي يكنواخت وبدون دانه باشد.

اطلاعات تكميلي
با توجه به ساختارو ويسكـوزيته ايـن محصـولات، توصيه مي گـردد قبل از مصـرف با استفاده از تينرهاي سري  SH-703 شركت بسپار وبه نسبت تقريبي 1 به 2 رقيق گردند.
فيلم هاي براق حاصل از پوششهاي مزبور شفاف مي باشند.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير  25  درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.