لیاپوش های سری SB-2800                      برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري

اين سري محصولات پوششهايي مي باشند كه جهت اعمال بر روي سطوح پلي اورتان (PU) الاستـومـرطـراحـي گـرديده اند.
(نام تجاري محصولات مزبور اصطلاحأBrush off puمي باشد.)

 
موارد استفاده

اين پوششها به عنوان پوشش اول وبه روش  پاشش برروي سطوح پلي اورتان اعمال مي گردندوسپس پوشش دومي از سري محصولات SJ-2400نيز به روش پاشش وبرروي پوشش اولاعمال گرديده ودر نهايت نيز پس از اعمال بُرس برروي سطح مورد نظر، مي توان فام مطلوب را ايجادنمود.

 
مشخصات فني

(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي: اسپري برروي زيره پلي اورتان ومقايسه شيدبانمونه مرجع.

 
اطلاعات تكميلي

پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشد.

 
شرايط نگهداري

اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.

 
ايمني صنعتي   

باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

pdf

اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشند. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد نمايد. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.