لياپيست هاي سري CO-600                                  برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه حلالي مي باشند.
پيگمنتهاي آلي ومعدني درحلالهاي مناسب بگونه اي ديسپرس(پخش) شده اندكه جهت استفاده درصنايع توليدچرم مصنوعي پلی یورتان قابل استفاده باشند.
 
موارد استفاده
اين محصولات براي رنگي نمودن سيتم هاي يورتاني بويژه درفرآيند توليدچرم مصنوعي پلی یورتان طراحي گرديده اند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
گريندومتري ( ASTM D 1210) ميكرومتر كمتراز10
 
شیدسنجی: بر روی شیشه فلوت به وسیله فیلم اپلیکاتور 50 میکرون فیلم تهیه شده و در مقایسه با مرجع شیدسنجی می­گردد.

اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
نام محصول كد محصول C.I . NO مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست سفيد CO– 600M W6 300 8
لياپيست زرد CO– 613 Y34 180 7
لیاپیست کارامل CO-620 Y42 180 7
لياپيست قرمز CO– 630B R48:2 240 7-8
لياپيست قهوه اي CO-650Z R101 300 8
لياپيست آبي CO– 661 B15:.3 300 8
لياپيست مشكي CO– 670Z B7 300 8

مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50درجه قابل نگهداري مي باشند..
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
با توجه به اینکه این محصولات قابل اشتعال می­باشند، لذا توصیه می­گردد در انبارش آنها دقت کافی به عمل آید.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود توصيه مي شود مصرف كننده سازگاري مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده است.