لياپيست هاي سري  AL - 600                برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه پلاستي سايزري مي باشند.
پيگمنتهاي آلي ومعدني درپلاستي سايرزهاي مناسب به گونه اي دیسپرس(پخش) شده اند كه جهت مصرف درصنايع پلي اورتان قابل استفاده باشند.

موارد استفاده
اين محصولات براي رنگي نمودن سيستم هاي يورتاني بويژه درفرايندتوليدقطعات اينتگرال طراحي شده اند.

مشخصات فنی
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
 
نام شاخص
استاندارد مربوطه
واحد اندازه گیری 
         مـقـدار       
گــرانـروي
ASTM D 1200)فورد كاپml100، نازل5)
         ثانيه         
  13-40

بازه گسترده ویسکوزیته به دلیل استفاده از تنوع گسترده پیگمنتها در محصولات مزبور می باشد.
شيد سنجي: خميررنگ هاي تركيبي در قطعات پلي يورتان تهيه شـده در آزمــايشگاه تست شـده و در مقايسه با رنـگ مـرجع شيـد سنجي مي گردند.

          
اطلاعات تكميلي
اين محصولات در رنگهاي متنوع و بنا به درخواست مشتري قابل عرضه مي باشند. color matching
با توجـه به دو جـزئي بـودن سيستمهاي تزريق پلي يورتان كه شامل پلي ال و ايزوسيانات مي باشند خميـررنگ هاي مــزبـــور بايستي به پـلـي ال اضافه گردند.

توصيه مي گردد خمير رنگهاي فوق قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.

شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.

ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.


نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.